ALGEMENE VERKOOP -EN LEVERINGSVOORWAARDEN
van Ad-Vizie BVBA (BE 0479 854 545)


1.Onverminderd de toepasselijkheid van eventuele bijzondere voorwaarden, die voorrang hebben op de huidige   algemene voorwaarden, zijn de op­drach­ten toe­ver­trouwd aan AD-VIZIE bvba (met commerciële naam C BOX Communications) on­der­wor­pen aan de hier be­schre­ven al­ge­me­ne ver­koops-en le­ve­rings­voor­waar­den.
2.On­ze fac­tu­ren zijn con­tant be­taal­baar op onze zetel, netto en zonder korting, Alle betalingen geschieden in Euro tenzij een andere munt voorzien is in de overeenkomst.
3. On­ze pres­ta­ties ivm communicatieadvies, marketingadvies, strategisch advies,  in­tel­lec­tu­e­le cre­a­ties,  be­ge­lei­ding, ont­werp, co­py­wri­ting, SEO of zoektermenoptimalisaties in Google,  e.d. wor­den ge­le­verd op ba­sis van een middelen­ver­bin­te­nis tus­sen  AD-VIZIE bvba en zijn op­dracht­ge­ver.
4. De op­dracht­ge­ver draagt de vol­le­di­ge ver­ant­woor­de­lijk­heid voor de inhoudelijke de­on­to­lo­gie en wet­te­lijk­heid van de aan­bie­din­gen ge­daan  in pro­mo­ties ,ad­ver­ten­ties of ge­lijk wel­ke an­de­re ma­nier van ad­ver­te­ren of re­cla­me­voe­ring. AD-VIZIE bvba zal  elke verantwoordelijkheid hiervoor afwijzen en ten laste van de opdrachtgever leggen.
5.De naam­sver­mel­ding  »C Box Communications » en / of het websiteadres op ont­wer­pen, de­fi­ni­tie­ve mo­del­len en  websites kan niet ver­plaatst of weg­ge­no­men wor­den door de op­dracht­ge­ver zon­der de toe­stem­ming van AD-VIZIE bvba (met commerciële naam C BOX Communications). Bovendien verleent de opdrachtgever  aan C Box het recht om de naam van de klant, het logo en het gerealiseerde project te vermelden op de website van C Box als referentie. In ge­val van ma­chi­nale ­re­pro­duc­tie , of druk­werk, ontvangt C Box min­stens 10 (tien) goe­de exem­pla­ren.
6. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat hij voor de  illustraties, foto’s, modellen, teksten, muziek, en dergelijke die AD-VIZIE bvba  worden toevertrouwd voor verdere verwerking in een ontwerp, advertentie, brochure, film of gelijk welk ander medium beschikt over het volledige auteursrecht of zich dien aangaande in orde stelt met alle wettelijke bepalingen ivm auteursrechten.  AD-VIZIE bvba zal  elke verantwoordelijkheid hiervoor afwijzen en ten laste van de opdrachtgever leggen. Ook in geval wanneer AD-Vizie bvba (C Box Communications) aan de opdrachtgever zelf voorstellen doet ivm met de keuze en gebruik van fotomateriaal, muziek,  in ontwerpen, publicaties in print of online, is het de eindverantwoordelijkheid van de opdrachtgever om de nodige stappen te zetten op het gebied van copyrights, intellectuele eigendom en auteursrechten.

7.Niet be­ta­ling op de ver­val­dag legt van rechts­we­ge en zon­der voorafgaandelijke in­ge­bre­ke­stel­ling de ver­plich­ting op  ten las­te van de op­dracht­ge­ver om een conventionele rente van 1,25% per maand of per gedeelte van een maand  op het nog ver­schul­di­g­de be­drag te be­ta­len. De door de opdrachtgever verschuldigde rente zal bovendien jaarlijks  gekapitaliseerd worden, na voorafgaandelijke ingebrekestelling daartoe.
8. Facturen zijn steeds betaalbaar te Torhout op vervaldag. Elke onbetaalde factuur op vervaldag brengt een jaarlijkse intrest op van 12%. De interesten zijn automatisch, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verschuldigd vanaf de vervaldag van de factuur. Daarenboven wordt bij (gedeeltelijke) niet-betaling van de schuld opvervaldag zonder gegronde reden het verschuldigde saldo, na een tevergeefse ingebrekestelling, verhoogd met 10% met een minimum van 50 € en een maximum van 1860 € , zelfs wanneer termijnen van respijt toegekend worden.  De voorbehoudsloze betaling van een gedeelte van een gefactureerd bedrag geldt als aanvaarding van de factuur.  Afkortingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder nadelige  erkentenis, en bij voorrang toegerekend op de eventueel gemaakte gerechtskosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op het schadebeding, en tenslotte op de hoofdsom.


9.Wanneer de opdrachtgever op ernstige wijze tekort komt aan zijn verplichtingen, kan  AD-VIZIE bvba de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling ontbinden voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte, door enkele betekening van een aangetekende brief of per faxbericht, door AD-VIZIE bvba aan de opdrachtgever.  De opdrachtgever is in dit  geval een schadevergoeding verschuldigd waarvan het minimum rekening houdend met de potentiële schade, forfaitair wordt vastgesteld op 75% van de prijs, exclusief BTW, onverminderd het recht van AD-VIZIE bvba  om haar meerdere schade te bewijzen.  Bovendien behoudt AD-VIZIE bvba zich het recht voor nog niet geleverde prestaties te annuleren of de uitvoering ervan te schorsen mits zij de opdrachtgever daarvan aangetekend op de hoogte brengt.
10.Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de verantwoordelijkhed en het risico over de afgeleverde goederen op de opdrachtgever overgaan van bij het sluiten van de overeenkomst, maar dat zij de uitsluitende  eigendom blijven van AD-VIZIE bvba  zolang de opdrachtgever zijn verplichtingen niet volledig heeft uigevoerd, onder andere de factuurprijs nog niet volledig heeft betaald, eventuele nalatigheidsinteresten nog verschuldigd is of ook nog alle bijkomende kosten.  Het is aan de opdrachtgever verboden de geleverde goederen hetzij te verkopen, hetzij te verpanden aan een derde of erover op enige wijze te beschikken, zolang de factuurprijs niet volledig is betaald.  In geval van niet-naleving van dit verbod door de opdrachtgever zal een forfaitaire schadevergoeding van 50% van de verkoopprijs verschuldigd zijn.  Worden de goederen toch aan een derde verkocht, dan komt het recht op de daaruit resulterende verkoopprijs in  de plaats van de verkochte goederen11.Be­twis­tin­gen tus­sen de op­dracht­ge­ver en AD-VIZIE bvba , van wel­ke aard ook, ge­ven aan de de op­dracht­ge­ver niet het recht de be­ta­ling van ere­lo­nen te schor­sen.12.Bij even­tu­e­le ge­schil­len zijn al­leen de Recht­ban­ken en de Vre­de­rech­ter van het ar­ron­dis­se­ment of het kan­ton waar AD-VIZIE bvba zijn werk­zaam­heid uit­oe­fent, be­voegd. Het Belgisch recht is van toepassing.13. Toekenning van subsidies. C Box C ( Ad-Vizie BVBA) kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld mocht de Vlaamse overheid,  om welke reden dan ook, het subsidiedossier van de klant niet goedkeuren. Het niet toekennen van de subsidies door de Vlaamse Overheid of het  verminderen of verlagen van het aanvankelijk aangevraagde subsidiebedrag ontslaat  de klant in geen geval van zijn contractuele verplichtingen tgo C Box Communications en integrale betaling van de in de bestelbon vastgelegde totaalprijs van het project.  Indien de klant subsidies heeft verkregen op basis van onjuiste of niet waarheidsgetrouwe informatie dan kan  Ad-Vizie BVBA daarvoor niet verantwoordelijk worden gesteld. Terugvorderingen door de Overheid van onrechtmatig verworven subsidiebedragen vallen ten laste van de klant. Noch kan het niet bekomen van een subsidie de rechtsgeldigheiden/of uitvoering van dit contract in de weg staan.14. Intellectuele Eigendomsrechten. Ad-Vizie (C Box Communications) blijft te allen tijde eigenaar van alle intellectuele en andere eigendomsrechten op alle software, grafische ontwikkelingen of tekstuele inhoud ontwikkeld door Ad-Vizie (C Box Communications). De rechten van de Klant op de software en op de technische documentatie bestaan uit een niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht, zonder recht van sublicentie. Op de grafische ontwikkelingen en de tekstuele inhoud bekomt de Klant een exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht. Het is de Klant niet toegestaan wijzigingen aan te brengen aan de geleverde software, grafische ontwikkelingen of tekstuele inhoud zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ad-Vizie (C Box Communications). Door het aanbrengen van enige wijziging ontslaat de Klant Ad-Vizie (C Box Communications) impliciet van elke verdere verantwoordelijkheid voor de goede werking, het onderhoud of de eventuele correctie van deze software, grafische ontwikkelingen of tekstuele inhoud. 15.Vertrouwelijkheid. Zowel tijdens de duur van de opdracht of project als nadat deze een einde genomen zal hebben verbindt Ad-Vizie (C Box Communications). zich ertoe de meest strikte discretie te bewaren ten aanzien van elke derde met betrekking tot feiten waarvan zij kennis zou genomen hebben bij de uitvoering van de aan haar toevertrouwde opdracht. 16. Eigendom. De Opdrachtgever zal de nodige zakelijke middelen (methodes, materiaal, zakelijk advies, informatie, toegang tot webservers van de klant,...) ter beschikking stellen van Ad-Vizie (C Box Communications). ten einde C Box in de mogelijkheid te stellen haar diensten naar de normen en criteria van de opdrachtgever te kunnen verlenen. Alle documenten, nota’s, aanbevelingen en materiaal, in het kader van onderhavige opdracht door de opdrachtgever ter beschikking gesteld behoren toe aan de opdrachtgever die er ten alle tijde exclusief en persoonlijk eigenaar van is.17. Contractbreuk – Verbreken van overeenkomst. Indien de op­dracht­ge­ver na het ondertekenen van de bestelbon de opdracht éénzijdig verbreekt, of de  samenwerking wenst stop te zetten, dient de opdrachtgever 75%  van de nog te factureren bedragen vermeld in de bestelbon integraal te betalen als schadeloosstelling.18a) Jaarlijkse verlenging Full Service  SEO abonnement. Het Full Service SEO abonnement opgenomen in de door de klant ondertekende bestelbon wordt aangegaan voor een periode van 3 jaar te starten vanaf de datum van ondertekening. Nadien wordt de overeenkomst jaarlijks stilzwijgend verlengd op contractdatum voor een duur van een jaar, tenzij in geval van opzegging per aangetekend schrijven drie maanden voor de vervaldag (datum overeenkomst) 18b) De verlenging van de webhosting en domeinnamen gebeurt telkens voor een periode van 12 maanden. Indien de klant zijn webhosting en domeinnaam wenst te beëindigen dient hij dat te doen 4 maanden voor vervaldatum vermeld op de factuur mits een aangetekend schrijven. Na deze datum zal het volledige factuurbedrag verschuldigd zijn.19. De inhoud van het  Full Service Abonnement kan- eigen aan de aard van het Internet en constante ontwikkelingen- evolueren. Daarom kan de meest recente omschrijving van de inhoud van het abonnement via eenvoudige aanvraag verkregen worden. 20.In de afgesproken prijs vermeld in de door de klant ondertekende bestelbon zijn volgende zaken niet inbegrepen (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld) en kunnen worden aangeboden , indien nodig, nà aparte offerte die eerst door klant wordt goedgekeurd alvorens tot uitvoering over te gaan: vertalingen, fotografie nieuwe producten, retouches van visuals of logo’s in photoshop, ontwikkelen van  grafieken of pictogrammen,  handmatig overtikken van teksten,  extra taggen van foto’s en documenten; copywriting van totaal nieuwe teksten, of nieuwsberichten, het opladen van de database met specificaties per product, productfiches en foto’s, koppelingen (XML, VPN, ...) naar externe databases, opladen van embedded video’s of filmpjes.  Zijn eveneens niet inbegrepen in de prijzen vermeld in de bestelbon en worden aan de klant in extra gefactureerd: portkosten, koerierkosten, hotel- en overnachtingskosten, catering en restaurantkosten voor de deelnemers aan de workshops, verplaatsingskosten per auto, trein of vliegtuig, het extra afdrukken van Merk DNA Presentatiedossiers.  Evenmin inbegrepen tenzij anders vermeld: webhosting, huur domeinnamen.
21. Al­ge­me­ne be­pa­ling.  Door het aan­vaar­den van on­der­ha­vi­ge ver­koop-en le­ve­rings­voor­waar­den ver­zaakt de op­dracht­ge­ver uit­druk­ke­lijk aan de toe­pas­sing van zijn ei­gen aan­koop­voor­waar­den die bij­ge­volg niet te­gen­stel­baar zijn.